Tiềm lực chính trị, tinh thần trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân có vị trí như thế nào?

Tiềm lực chính trị, tinh thần trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân có vị trí như thế nào?

  • a. Là yếu tố chủ yếu tạo nên sức mạnh quân sự của nhà nước.
  • b. Là nhân tố quyết định tới sức mạnh quân sự của quốc phòng.
  • c. Là nhân tố cơ bản tạo nên sức mạnh quốc phòng, an ninh.
  • d. Là nhân tố bảo đảm cho sức mạnh quốc phòng toàn dân.

Giải đáp

Tiềm lực chính trị, tinh thần là nhân tố cơ bản tạo nên sức mạnh quốc phòng, an ninh. Đây là yếu tố quyết định đến sức mạnh tổng hợp của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, là nền tảng, cơ sở để xây dựng và phát triển các tiềm lực khác của quốc phòng, an ninh.

Vì vậy, đáp án đúng là (c).

Các đáp án còn lại là sai vì:

  • (a) sai vì tiềm lực chính trị, tinh thần không phải là yếu tố chủ yếu tạo nên sức mạnh quân sự của nhà nước. Sức mạnh quân sự còn được quyết định bởi các yếu tố khác như tiềm lực kinh tế, khoa học – kỹ thuật, tài nguyên thiên nhiên,…
  • (b) sai vì tiềm lực chính trị, tinh thần không phải là nhân tố quyết định tới sức mạnh quân sự của quốc phòng. Sức mạnh quân sự còn được quyết định bởi nhiều yếu tố khác như tiềm lực kinh tế, khoa học – kỹ thuật, tài nguyên thiên nhiên,…
  • (d) sai vì tiềm lực chính trị, tinh thần không chỉ là nhân tố bảo đảm cho sức mạnh quốc phòng toàn dân mà còn là nhân tố cơ bản tạo nên sức mạnh quốc phòng, an ninh.
>>  The level of urban unemployment and numbers of ____ are high. A. joblessness B. the jobless C. the joblessness D. the jobs

tunesharemore_vert

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *