Tiềm lực chính trị, tinh thần được biểu hiện ở một trong những nội dung nào?

Tiềm lực chính trị, tinh thần được biểu hiện ở một trong những nội dung nào?

  • A. Khả năng huy động, khơi dậy lòng yêu nước với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.
  • B. Nâng cao trách nhiệm của lực lượng vũ trang với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.
  • C. Sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của nhà nước đối với quốc phòng, an ninh.
  • D. Là sự huy động nhân tố tinh thần phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Giải đáp

Đáp án đúng là C

Tiềm lực chính trị, tinh thần là tổng hợp những nhân tố tinh thần, tinh thần, ý chí, nghị lực, niềm tin, tình cảm của nhân dân, lực lượng vũ trang đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Tiềm lực này được biểu hiện ở nhiều nội dung, trong đó có sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của nhà nước đối với quốc phòng, an ninh. Đây là yếu tố quan trọng nhất, là cơ sở, nền tảng để xây dựng và phát huy các tiềm lực khác.

Vì vậy, đáp án đúng là C.

Các đáp án còn lại là không chính xác vì:

  • Đáp án A: Khả năng huy động, khơi dậy lòng yêu nước với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh là một nội dung của tiềm lực chính trị, tinh thần, nhưng không phải là nội dung duy nhất.
  • Đáp án B: Nâng cao trách nhiệm của lực lượng vũ trang với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh là một nội dung của tiềm lực chính trị, tinh thần, nhưng không phải là nội dung quan trọng nhất.
  • Đáp án D: Là sự huy động nhân tố tinh thần phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh là một cách hiểu chung về tiềm lực chính trị, tinh thần, nhưng không phải là nội dung cụ thể.
>>  Câu nào dưới đây có từ viết sai chính tả? a. hoa luôn nhường nhịn, không tranh giành đồ chơi với em. b. minh lấy đồ chơi dỗ dành để em bé không quấy mẹ. c. bà hái những chùm cam chín mọng để giành cho các cháu. d. bài thuyết trình của bạn an rành mạch, thuyết phục.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *