The industrial production plummeted spectacularly from 1990 to 2000

Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions. :

The industrial production plummeted spectacularly from 1990 to 2000.

  • A. The industrial production fell quickly in ten years from 1990 to 2000.
  • B. The industrial production fell steadily in ten years from 1990 to 2000.
  • C. The industrial production rose sharply in ten years from 1990 to 2000.
  • D. The industrial production rose slightly in ten years from 1990 to 2000.

Giải đáp

Đáp án đúng là A

Giải thích chi tiết

The answer is A. The industrial production fell quickly in ten years from 1990 to 2000.

The phrase “plummeted spectacularly” means that the industrial production fell very quickly and dramatically. The other options do not accurately convey the meaning of the original sentence.

>>  [Giải đáp] Lực lượng nào sau đây không nằm trong tổ chức quân đội?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *