Nội dung của nguyên lý về mối liên hệ phổ biến là cơ sở lý luận của

Nội dung của nguyên lý về mối liên hệ phổ biến là cơ sở lý luận của:

  • Phương pháp luận chung của nhận thức và hoạt động thực tiễn. Nguyên lý này giúp chúng ta nhận thức đúng đắn về thế giới khách quan, về mối quan hệ giữa các sự vật, hiện tượng, từ đó có cách nhìn toàn diện, có hệ thống, có biện chứng về mọi vấn đề.
  • Chủ nghĩa duy vật biện chứng. Nguyên lý này là cơ sở để phản bác các quan điểm siêu hình, duy tâm về mối quan hệ giữa các sự vật, hiện tượng.
  • Các ngành khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Nguyên lý này giúp chúng ta hiểu rõ hơn về các quy luật khách quan chi phối sự vận động và phát triển của tự nhiên và xã hội.

Cụ thể, nguyên lý về mối liên hệ phổ biến có vai trò sau:

  • Giúp chúng ta nhận thức đúng đắn về thế giới khách quan. Thế giới khách quan là một chỉnh thể thống nhất của các sự vật, hiện tượng, trong đó các sự vật, hiện tượng luôn có mối liên hệ với nhau. Nhận thức đúng đắn về mối liên hệ giữa các sự vật, hiện tượng là cơ sở để chúng ta nhận thức đúng đắn về thế giới khách quan.
  • Giúp chúng ta có cách nhìn toàn diện, có hệ thống, có biện chứng về mọi vấn đề. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến giúp chúng ta tránh được cách nhìn phiến diện, chủ quan, siêu hình về mọi vấn đề.
  • Giúp chúng ta có phương pháp luận đúng đắn trong hoạt động thực tiễn. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến giúp chúng ta lựa chọn đúng đắn phương pháp, biện pháp trong hoạt động thực tiễn, từ đó đạt được hiệu quả cao.
>>  Chương trình mái ấm công đoàn được tổng liên đoàn lao động việt nam phát động từ năm nào

Ví dụ, để hiểu được sự vận động và phát triển của xã hội, chúng ta cần phải nghiên cứu mối liên hệ giữa các yếu tố kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Để giải quyết một vấn đề kinh tế, chúng ta cần phải xem xét mối liên hệ giữa các yếu tố như cung, cầu, giá cả, thị trường,…

Như vậy, nguyên lý về mối liên hệ phổ biến là một nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật, có vai trò quan trọng trong nhận thức và hoạt động thực tiễn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *