Mâm Cúng Khai Trương Quán Ăn

Cúng khai trương quán ăn thể hiện lòng thành kính của gia chủ muốn biến báo với trời đất với các vị thần linh thổ địa thổ Công, thổ Kỳ về hoạt động ảnh kinh doanh buôn bán của mình sắp tới

Hotline: