[Giải đáp] Tính chất của cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga là

Câu hỏi trắc nghiệm:

Tính chất của cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga là

 • A. Cách mạng xã hội chủ nghĩa.
 • B. Cách mạng dân chủ vô sản.
 • C. Cách mạng dân tộc dân chủ.
 • D. Cách mạng dân chủ tư sản.

Giải đáp

Đáp án đúng là (A). Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga là cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa do giai cấp vô sản Nga lãnh đạo, lật đổ chính quyền tư sản, thiết lập chính quyền Xô viết của giai cấp vô sản và nhân dân lao động.

Cách mạng tháng Mười đã đạt được những thành tựu to lớn:

 • Lật đổ chính quyền tư sản, thiết lập chính quyền Xô viết của giai cấp vô sản và nhân dân lao động.
 • Đưa nước Nga đi theo con đường xã hội chủ nghĩa.
 • Mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội.

Cách mạng tháng Mười có ý nghĩa to lớn đối với lịch sử thế giới:

 • Mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội.
 • Cổ vũ phong trào đấu tranh của giai cấp vô sản và nhân dân lao động trên thế giới.
 • Góp phần quan trọng vào chiến thắng của các dân tộc trên thế giới trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập dân tộc và dân chủ.
>>  Because it was raining ,we cancelled the trip. The trip was cancelled____ _the rain

Vì vậy, tính chất của cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga là cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Các đáp án còn lại là không chính xác.

 • Đáp án (B) không chính xác vì cách mạng tháng Mười không chỉ là cách mạng của giai cấp vô sản mà còn là cách mạng của nhân dân lao động, nông dân, binh lính, trí thức.
 • Đáp án (C) không chính xác vì cách mạng tháng Mười không chỉ là cách mạng dân tộc mà còn là cách mạng xã hội chủ nghĩa.
 • Đáp án (D) không chính xác vì cách mạng tháng Mười lật đổ chính quyền tư sản chứ không phải là cách mạng dân chủ tư sản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *